Tes d.o.o.
Domov Domov Kontakt Kontakt Kazalo Kazalo
Tel: 02 229 47 23
E-mail: tes@tes.si
Naročite študijo!
Študija
izvedljivosti.

Izdelamo študijo izvedljivosti umestitve SPTE sistema v vaš energetski sistem.

Izkoristite priložnost

SPTE simulator
SPTE simulator omogoča izbiro ustrezne SPTE naprave (kogeneratorja) ter prikaz energetske in ekonomske bilance.

Vstop v simulator

SPTE z motorji z notranjim izgorevanjem

V osnovi se sistemi za soproizvodnjo toplotne in električne energije, kljub uporabi različnih tehnologij za generacijo električne energije, bistveno ne razlikujejo. Kot rečeno se za soproizvodnjo toplotne in električne energije najpogosteje uporablja plinski motor z notranjim izgorevanjem. Le-ta ima na gredi prigrajen sinhroni ali asinhroni generator za proizvodnjo električne energije. Kot gorivo se najpogosteje uporablja zemeljski plin, predvsem zaradi okoljskih in ekonomskih vidikov. Nekateri proizvajalci plinskih motorjev omogočajo tudi uporabo posebnih plinov kot je bioplin, odlagališčni plin, lesni plin in ostali posebni plini, praviloma z nižjo kurilno vrednostjo od zemeljskega plina. Proizvedena električna energija se v večini primerov preda v elektrodistribucijsko omrežje. Lahko se uporabi tudi za lastno rabo. Slednje je primer predvsem v industriji, kjer je odjem električne energije večji. Toplotna energija, najpogosteje v obliki tople vode do 90 oC ali 110 oC, se preko razdelilnega sistema distribuira do porabnikov. Toplotna energija se lahko uporablja za ogrevanje, pripravo sanitarne vode ali tehnološke potrebe. Možna je tudi proizvodnja nasičene vodne pare. V sistemih, kjer odjem toplotne energije zelo niha oziroma se dogajajo prekinitve odjema ali pa v primerih, ko je cena električne energije med tarifami precejšnja, se priporoča vgradnja hranilnika tople vode.


SPTE z motorji z notranjim izgorevanjem


Toplotno energetski sistem mora zajemati tudi klasični toplovodni kotel za proizvodnjo toplotne energije, ki presega nazivno toplotno moč SPTE naprave, tako imenovani vršni kotel, ki v vsakem primeru zagotovi zadostno toplotno oskrbo porabnika.

Kadar je temperatura povratne vode toplovodnega kroga previsoka, je potrebno pred vstopom v SPTE napravo le-to zasilno hladiti ali pa reducirati moč SPTE naprave.

Toplotna energija, v obliki tople vode, se proizvaja kot produkt hlajenja plinskega motorja oziroma plinske mešanice (opcija), mazalnega olja ter motornega bloka in z izrabo odpadne toplote dimnih plinov. Toplotna energija se prenaša preko prenosnikov toplote, ki so običajno že integrirani v kompaktni SPTE napravi..
 
SPTE z motorji z notranjim izgorevanjem

Natisni stranPriporočite nas
GE Commercial Finance
Domov Domov Kontakt Kontakt Kazalo Kazalo